Heldoorn Eggels Netwerk Notarissen on LinkedIn Heldoorn Eggels Netwerk Notarissen on LinkedIn

Werkzaamheden

HUWELIJKSE VOORWAARDEN

Beoogd doel: Het opstellen of wijzigen van huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden. Dit overzicht beschrijft de werkzaamheden bij het opmaken of wijzigen van huwelijkse voorwaarden/partnerschapsvoorwaarden. Van toepassing is ook het overzicht dat geldt voor elke notariële dienst.

A. Basispakket wettelijk verplicht werkzaamheden (standaard bij het tarief inbegrepen)

 1. Naleving WID.

 2. Inventariseren van persoonlijke gegevens en datum sluiten huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 3. Nagaan of al huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden bestaan.

 4. Inventariseren van de persoonlijke omstandigheden met betrekking tot eerdere huwelijken, kinderen, vermogenstoestand, arbeidsinkomen, pensioenen, aanwezige polissen, etc..

 5. Inventariseren van de persoonlijke wensen van de cliënten m.b.t. delen van vermogen, arbeidsinkomsten, kosten huishouding, woning, eventuele onderneming,
  echtscheiding, pensioen, overlijden, etc..

 6. Voorlichting geven en adviseren over staat van aanbrengsten en zaken m.b.t. levensverzekering en verschuldigdheid van premies.

 7. Gevolgen bespreken, in het bijzonder m.b.t. de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen, indien de algehele gemeenschap van goederen wordt omgezet in een beperkte gemeenschap of uitsluiting van iedere gemeenschap of indien van beperkte gemeenschap van goederen of van uitsluiting van gemeenschap van goederen wordt overgegaan naar een algehele gemeenschap van goederen of uitgebreide gemeenschap van goederen.

 8. Voorlichting geven over de verzoekschriftprocedure voor de omzetting van het vermogensstelsel. Opstellen van verzoekschrift bij rechtbank indien goedkeuring bij wijziging nodig is.

 9. Conceptakte opstellen en toezenden met een korte toelichting daarbij.

 10. Het - na het bespreken en toelichten daarvan - ondertekenen van de akte van levering ('passeren').

 11. De akte aanbieden aan het huwelijksgoederenregister. Na terugontvangst van het ingeschreven afschrift van de akte aan cliënt verzenden.

B. Wettelijk verplichte werkzaamheden in niet-standaard situaties (niet standaard bij het tarief inbegrepen)

In het algemeen: indien de omstandigheden van de cliënt van dien aard zijn dat deze
afwijken van wat gebruikelijk is, moet de notaris nader onderzoek instellen en/of de consequenties van deze omstandigheden met de cliënt bespreken en vervolgens verwerken in de conceptakte.

 1. Conceptakte met alle verplichte bijlagen ter goedkeuring aanbieden aan de rechtbank indien het een wijziging betreft.

 2. Zorgen voor publicatie van de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden indien de rechtbank aan partijen een publicatieplicht oplegt. Dit houdt in dat het huwelijksvermogensstelsel in twee dagbladen en in de Staatscourant wordt afgedrukt.

 3. Akte van verdeling opmaken en passeren.

 4. Als in de verdeling onroerende zaken of andere registergoederen zijn opgenomen, een uittreksel van de akte maken en aanbieden aan de Dienst van het kadaster en de openbare registers. Dit uittreksel bevat uitsluitend het gedeelte van de akte over de verdeling.

C. Optionele werkzaamheden (niet standaard bij het tarief inbegrepen)

 1. Alle werkzaamheden inzake estate planning.

 2. Opstellen van testamenten.

 3. Verstrekken van gedetailleerde informatie over alimentatie.

 4. Advisering in verband met ondernemingsrechtelijke aspecten.