Heldoorn Eggels Netwerk Notarissen on LinkedIn Heldoorn Eggels Netwerk Notarissen on LinkedIn

Werkzaamheden

OPRICHTING STICHTING / VERENIGING

Dit overzicht beschrijft de werkzaamheden bij het oprichten van een stichting of vereniging. Van toepassing is ook het overzicht dat geldt voor elke notariële dienst (zie kantoor\werkzaamheden).

A. Basispakket wettelijk verplicht werkzaamheden (standaard bij het tarief inbegrepen)

 1. Naleving WID.

 2. In overleg met oprichters van de op te richten stichting of vereniging vaststellen van de aard en doel van de vereniging of stichting.

 3. Opmaken van de akte van oprichting.

 4. Tijdige toezending van de ontwerpakte.

 5. Opstellen van volmachten.

 6. Passeren van de oprichtingsakte na het geven van een toelichting daarop.

 7. Inschrijving van de vereniging of stichting bij de Kamer van Koophandel (KvK).

 8. Inschrijving eerste bestuurders.

 9. Toezending van akte van oprichting en uittreksel uit KvK-register na passeren.

Ad. 7, KvK-formulieren. Gebruikelijk is de situatie waarin de betrokken bestuurders die de KvK-formulieren moeten ondertekenen aanwezig zijn bij het passeren van de akte, teneinde deze formulieren te ondertekenen.

B. Wettelijk verplichte werkzaamheden in niet-standaard situaties (niet standaard bij het tarief inbegrepen)

In het algemeen: indien de omstandigheden van de cliënt van dien aard zijn dat deze afwijken van wat gebruikelijk is, moet de notaris nader onderzoek instellen en/of de consequenties van deze omstandigheden met de cliënt bespreken en vervolgens
verwerken in de conceptakte.

C. Optionele werkzaamheden (niet standaard bij het tarief inbegrepen)

 1. Vastlegging van de statuten van een bestaande vereniging in een notariële akte. Vaststellen van geldigheid van het besluit daartoe: verifiëren dat de notulen deugen en dat het tot de optionele werkzaamheden hoort om te assisteren bij het houden van de vergadering, dan wel het opstellen van de notulen daarvan.

 2. Notulen maken van de oprichtingsvergadering.

 3. Geven van toelichting in bijeenkomsten van de (toekomstige) leden van de vereniging.

 4. Ondersteuning bij het opzetten van een huishoudelijk reglement.