Heldoorn Eggels Netwerk Notarissen on LinkedIn Heldoorn Eggels Netwerk Notarissen on LinkedIn

Wettelijk verplichte werkzaamheden

Basispakket wettelijk verplichte werkzaamheden (standaard bij het tarief inbegrepen)

 1. Naleving WID.

 2. Het geven van voorlichting over de consequenties van de betreffende dienst aan betrokkenen alsmede het uiteenzetten van de daaraan verbonden gevolgen, ook wat betreft de financiële vergoeding.

 3. Controle van de identiteit en nationaliteit van betrokkenen.

 4. Onderzoek naar de toepasselijke persoonlijke omstandigheden van de cliënten zoals huwelijkse staat, geregistreerd partnerschap en huwelijksgoederen/partnerschapsregime.

 5. Het opmaken van de akte.

 6. Tijdig vooraf aan cliënten toezenden van de ontwerptekst van de akte(n), alsmede van eventuele akte(n) van volmacht, toestemming, goedkeuring en dergelijke.

 7. Het tijdig sturen van conceptnota's van afrekening aan de partijen.

 8. Het tijdig maken van een afspraak voor het tekenen van de akte(n).

 9. Het ondertekenen van de akte ('passeren'), na het bespreken en toelichten van de akte, en nadat de notaris zich ervan overtuigd heeft dat eventuele akte(n) van toestemming, goedkeuring en dergelijke zijn ondertekend door de in de aanhef van deze akte(n) genoemde perso(o)n(en).

 10. Werkzaamheden voor wettelijk verplichte registratie akte binnen tien dagen.

 11. Het afgeven van afschrift(en) of uittreksels van/uit de getekende akte(n) in het kalenderjaar van ondertekening van de akte.

 12. Gedurende de periode van het verkrijgen van de opdracht tot en met het beëindigen van de notariële werkzaamheden erop toezien en bewaken dat geen sprake is van misbruik van overwicht van de ene partij op de andere, en zonodig passende maatregelen nemen.

 13. Akte dertig jaar bewaren in brandvrije ruimte en overeenkomstig andere wettelijke voorschriften.

Ad. 1 voorlichting . Gebruikelijk is de situatie dat de notaris ervoor zorgdraagt dat
voorlichting gegeven wordt aan de cliënt in de vorm van (kantoor-) brochures en/of dat hij een gesprek houdt met de cliënt.

Ad 3 identiteit . Gebruikelijk is de situatie waarin de identiteit op basis van een in Nederland afgegeven identiteitsbewijs kan worden vastgesteld, en controle bij het GBA zonder problemen verloopt. Indien sprake is van ander identiteitsbewijs en/of GBA-controle niet zonder problemen is: nader
onderzoek (extra werkzaamheden).
Gebruikelijk is de situatie waarin in het handelsregister de vertegenwoordigingsbevoegdheid namens een rechtspersoon eenduidig is. Zo niet: nader onderzoek (extra werkzaamheden).

Ad 3 huwelijk, geregistreerd partnerschap . Gebruikelijk is de situatie waarin sprake is van een naar het Nederlands recht gesloten huwelijk of geregistreerd partnerschap. Indien dat niet het geval is: nader onderzoek (extra werkzaamheden). Gebruikelijk is de situatie waarin partners gezamenlijk een
onroerende zaak verwerven. Indien een partner alleen koopt: nader onderzoek naar huwelijksvoorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of samenlevingscontract om vast te stellen wat deze bepalen m.b.t. verkrijgen
registergoederen (extra werkzaamheden).

Ad 3 eerder huwelijk of geregistreerd partnerschap . Gebruikelijk is de situatie waarin geen sprake is van een eerder huwelijk of geregistreerd partnerschap. Indien dat niet het geval is: nader onderzoek (extra werkzaamheden), contact met ex-echtgenoot of partner indien nodig.

Ad 11 vertaling . Gebruikelijk is de situatie waarin de akte in het Nederlands kan worden opgesteld en gepasseerd. Indien dit niet het geval is: inschakelen van een tolk; zorgdragen voor vertaling van de akte(n) (extra werkzaamheden).